FASE 1: Praktisk forberedelse

Vi anbefaler, at I starter med at se vores introduktionsfilm til FILM-X-studierne fælles på klassen:

Filmen giver jer et fælles overblik over arbejdsprocessen og de fysiske rammer samt grundlæggende træk for filmdramaturgi.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever, er der max 6 elever i Studie 4/Bilen. Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Filmene viser mulighederne, og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold.

Se introduktionsfilmene under beskrivelsen af hvert studie på hjemmesiden: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4.

Introduktionsfilmene viser mulighederne i de enkelte studier og introducerer til de funktioner, eleverne skal fordele mellem sig hjemme på skolen.

På hvert hold skal der være en Instruktør, en fotograf/scenograf og 3-5 skuespillere. Vi anbefaler, at holdene sammensættes således, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er fx vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

FASE 2: Faglig forberedelse

FILMANALYSE

Hjemme på skolen arbejder I med en kortfilm, der behandler venskab og både de udfordringer og glæder et venskab fører med sig. Børnene sætter ord på, hvad det vil sige at være en god ven, og relaterer problemstillingen til deres eget liv.

Til denne forberedelse kan I bruge filmen 'Ztriwer', hvor vi følger Zebraen Søren, der starter med at være populær, men kommer udenfor flokken og til sidst finder nye venner, der accepterer ham, som han er.
Filmen kan ses på Filmcentralen

Foto: Den Danske Filmskole

Filmen kan sætte gode snakke i gang omkring, hvad det gode venskab er.
Brug følgende spørgsmål:

 • Er Søren en god ven? (Hvorfor/hvorfor ikke?)
 • Hvordan ændrer han sig i løbet af filmen?
 • Hvem er ellers med?
 • Hvordan opfører filmens andre karakterer sig over for Søren?
 • Hvordan ændrer musikken sig undervejs?
 • Og hvordan hænger lydene/musikken sammen med Sørens humør?

Til indskolingen anbefales derudover kortfilmene 'Blodsøstre', 'Flammen og vattotten' og 'Will-Bot – ven eller fjende', der alle kan streames på Filmcentralen.

SAMARBEJDSØVELSE

For at træne elevernes evne til at lytte til hinanden inden forløbet i FILM-X, kan I vælge at lave samarbejdsøvelsen “Kopier en tegning”. Denne øvelse træner eleverne i at lytte til hinanden, hvilket er et vigtigt fokuspunkt – især for skuespillerne. Derudover er det også en træning i at være præcis i kommunikationen, som navnlig instruktørerne kan drage nytte af.

Rekvisitter: Tegning, en stak hvidt papir, tuscher, kasse/spand til at dække tegning, 3 kegler.

Beskrivelse: Klassen inddeles i hold på 6-7 personer. Holdene er placeret i én ende, i den modsatte ende er en tegning placeret. Målet for holdet er at gengive tegningen så godt som muligt ved at fortælle hinanden, om tegningens indhold.

Der er tre poster som holdet skal fordele sig på inden start.

 • Post 1: Her står 2 personer. Én af gangen løber de op og ser på tegningen.
 • Post 2: Her står 2-3 personer fra holdet og modtager information om tegningen fra post 1, én fra post 2 må nu løbe ned til post 3 og videregive informationen til tegnerne.
 • Post 3: Her står 2 personer fra holdet, som i fællesskab skal tolke og tegne de informationer, personen fra post 2 er kommet med.

Processen gentages indtil tegningen er færdig.

FILMENS PLOT OG SCENOGRAFI

Nu skal eleverne i gang med at udvikle deres egne fortællinger. Første skridt er at se introfilmene til deres studier, og derudover skal de have adgang til at se baggrundsfilm og indklip igennem, da de på forhånd skal beslutte hvilken baggrundsfilm, de vil bruge, inden de går i gang med selve handlingen.

Er eleverne sikre i at læse og skrive, kan de bruge vores ELEVARK til denne del af forberedelsen. Print fra boksen til venstre eller se materialet her.

Alternativt kan du som lærer igangsætte en fælles brainstorm, hvor eleverne får besluttet følgende:

 • En konflikt, der omhandler venskab (fx at være udenfor, anderledes, ny et sted, uvenner osv.) NB. Der må kun være én konflikt!
 • Hvilke personer skal være med i filmen – gerne med fordeling af roller
 • Filmens start-midte-slutning.
 • De vælger en baggrundsfilm/scenografi til filmen
 • Evt. taler de om hvordan filmens lyde/musik kan understrege stemningen

Handlingen skal ikke være færdig – der vil være tid til at videreudvikle fortællingen i dialog med underviserne under optagelserne, ligesom der under klipningen vil være god mulighed for at afprøve forskellige effektlyde og musik.

FASE 3: Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

 • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
 • Laver aftaler med elever, der holder pause undervejs i forløbet
 • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser
 • Hjælper elever, der optager i lydstudiet – med støtte fra FILM-X-underviserne

Oplæg i biografen

Klassen bydes velkommen i vores biograf af de to FILM-X-guider. De taler med eleverne om, hvad de har forberedt hjemmefra, og så gennemgår vi en kortfilm med temaet venskab. Vi ser på, hvordan virkemidlerne bruges til at understrege personernes følelser og taler om tematikken.

Foto: Filminstituttet

Optagelse af billede og lyd i FILM-X

Efter den fælles opstart i biografen, får klassen en rundvisning i studierne – her gennemgås alt fra teknik og praktiske forhold til rollefordeling og indholdsmæssige pointer.

Filmholdene arbejder herefter selvstændigt med deres optagelser og underviserne kommer
løbende med feedback til såvel fortælling som arbejdsproces.

Klipning

I filmklipningen reflekterer eleverne over filmens særlige virkemidler, når de skal indsætte ekstra billedmateriale, bearbejde deres dialog og træffe beslutninger omkring fx effektlyd og musik.

I FILM-X klipper vi iMovie, som mange kender fra tablets og smartphones. Men for mange er FILM-X-forløbet den første rigtige erfaring med at klippe film. Underviserne vil forsøge at udfordre eleverne på deres eget niveau, og der kan være behov for, at lærere bistår processen, da alle fire hold klipper simultant. Evt. går 2-3 elever ind i lydstudiet og producerer egne effektlyde.

Har nogle svært ved at holde fokus efter at have været i gang i et par timer, kan læreren dog også vælge at gå fra med nogle elever.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med, at holdene præsenterer deres proces og færdige film for klassen i vores biograf.

FASE 4: Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring. For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne inden I tager til FILM-X udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold. Se mere om PMM på skoletjenesten.dk.

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer. Film kan bruges til fortælling og formidling af stort set hvad som helst, og erfaringen fra FILM-X giver jer et fælles, kvalificeret afsæt for at prøve mere. Optag f.eks. film på mobile enheder eller lav et animationsforløb – måske tænkt sammen med den understøttende undervisning.

Brug fx FILM-X ANIMATION-APP, vores gratis værktøj og vejledning målrettet indskolingen til videre arbejde med at producere film. Læs introduktionen til appen her.

Kontakt

Har du brug for hjælp eller inspiration til forberedelsen, kan du kontakte Skoletjenesten på
tlf. 3374 3669 eller sende en mail til film-x@dfi.dk.