FASE 1: Praktisk forberedelse

Vi anbefaler, at I starter med at se introduktionsfilmen til FILM-X-studierne nedenfor fælles på klassen. Filmen giver jer et fælles overblik over arbejdsprocessen og de fysiske rammer samt grundlæggende træk for filmdramaturgi.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever er der max 6 elever i Studie 4/Bilen. Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Se introduktionsfilmene under beskrivelsen af hvert studie på hjemmesiden: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4.

Filmene viser mulighederne og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold. Eleverne skal hjemme på skolen fordele funktionerne mellem sig.

På hvert hold skal der være en Instruktør, en fotograf / scenograf og 3-5 skuespillere. Derudover er det godt at udpege 1-2 klippere, som har hovedansvaret under klipningen - selvom holdet arbejder samlet med at vælge lyde, musik og ekstra klip til filmen.

Der er også mulighed for at 2-3 elever optager nærbilleder i nærbilledestudiet og / eller egne effektlyde i lydstudiet. Disse optagelser lægges ind i den samlede film ved klippestanderen.

Vi anbefaler, at holdene sammensættes således, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er fx vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

Foto: DFI
Foto: DFI
Foto: DFI

 

FASE 2: Faglig forberedelse

Arbejde med temaet ”Ulighed” og FN’s verdensmål

Blandt FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling finder man #10 ”Mindre ulighed”. Målet fokuserer særligt på at mindske økonomisk ulighed. Børn har fx meget ulige muligheder for at klare sig alt efter hvilket land, og hvilken familie de fødes i, fordi resurserne er så skævt fordelt. Men ulighed kan også skyldes fx alder, køn, etnicitet mm. – og ulighed hænger således tæt sammen med uretfærdighed, hierarkier og diskrimination. Der er således flere af FN’s verdensmål, der griber ind i en uligheds-dagsorden. Og i dette forløb ser vi især på ulighed i barnets perspektiv.

Som optakt til forløbet anbefales det, at I tager en overordnet diskussion om begrebet ”Ulighed”. Forslag til diskussionsspørgsmål – evt. i grupper på 3-4 elever eller i de filmhold eleverne skal producere filmene i:

 • Hvad forstår I ved ulighed?
 • Hvor kan du få øje på ulighed i Danmark?
 • Og hvad med ude i verden?
 • Har du selv oplevet ulighed?

Nedenfor finder du andre forslag til, hvordan I kan gribe den tematiske forberedelse an i undervisningen. I kan vælge en eller flere af idéerne. Evt. kan I arbejde med nogle af aktiviteterne efter jeres besøg i FILM-X.

Se sammen på FN’s 17 verdensmål og tal om, hvor ulighed kan opstå – fx:

 • Hvilken betydning kan klimaforandringer have for ulighed?
 • Hvordan kan #4 Kvalitetsuddannelse være med til at mindske ulighed?
 • Og hvorfor er #5 Ligestilling mellem kønnene vigtigt for at bekæmpe ulighed?

Se efter historier i medierne, hvor ulighed er en del af årsagen til konflikter, der er opstået. Tal fx om:

 • Hvordan tror du, at medierne kan påvirke vores syn på ulighed? (Positivt / negativt)
 • Hænger fordomme og ulighed sammen?

Her på Filmcentralen.dk finder du både relevante film og mere dybdegående undervisningsmaterialer, som I kan vælge at arbejde med.

Til et lidt kortere forløb, kan vi anbefale, at klassen ser kortfilmen Abu Adnan (Dk., 2017, 25 min.). Filmen følger Adnan og hans far Sayid gennem hverdagens udfordringer med at falde til og kunne stå på egne ben i en fremmed kultur. Filmen giver et perspektiv på ulighed, der har aktualitet og vil vække genklang hos de fleste elever.

Eksempler på spørgsmål til filmen:

 • Adnan og Sayid klarer sig ret forskelligt ift. at flytte til Danmark. Hvilke udfordringer har Adnan? Og hvilke udfordringer har hans far?
 • Hvilken ulighed skaber disse forskelle mellem Adnan og Sayid?
 • Hvilke uligheder er der mellem Adnan og hans klassekammerater?
 • Hvordan kan man tackle disse uligheder – hvad kan skolen og klassekammeraterne gøre? Og hvad kan Sayid gøre?

Ønsker I at arbejde med et længere forløb, kan vi anbefale dokumentarfilmen Oleg og krigen (Dk., 2019, to versioner hhv. 40 min. og 91 min.). Filmen følger 10-årige Oleg og hans hverdag i et krigshærget Ukraine, som giver et globalt perspektiv på ulighed som følge af krig. I kan vælge at se filmen og tage en opfølgende snak på klassen, hvor I eksempelvis vender følgende spørgsmål:

 • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem Olegs opvækst og jeres egen?
 • På hvilke måder kan krig være med til at skabe ulighed?
 • Hvilke muligheder har danske børn, som Oleg ikke har?

I kan også vælge at anvende materialet ”Krig, konflikt og kammerater”, som både rummer analytiske og samfundsmæssige diskussioner med afsæt i ”Oleg og krigen”, og en række praktiske øvelser, som I kan plukke i.

Foto: Summer Wing Productions
Foto: Final Cut for Real ApS

Forberedelse af filmfortællinger

Eleverne udvikler den konkrete filmfortælling hjemme på skolen. Her skal de dels vælge deres scenografi / baggrudnsfilm, dels skal de finde på en fortælling til deres film.

I kan bruge fores elevmateriale, der rummer et oplæg til hvert studie, hvor filmholdet får præsenteret en case – en situation, der rummer en ulighed, som de skal tage udgangspunkt i. Disse cases er enkle at gå til, der er indlagt dogmer og konflikterne er i den lette ende. Se elevmaterialet på hjemmesiden eller download elevarket som pdf i boksen til venstre.

Ønsker I mere alvorlige problemstillinger, kan I anvende de cases, der er knyttet til forløbet ”Krig, konflikt og kammeratskab” – disse findes her.

Endelig kan i vælge, at eleverne udvikler en fortælling med en ulighedstematik, som de selv vælger. Her skal filmholdene stadig nå at beslutte sig for, hvilke baggrundsfilm de skal arbejde med og få handlingen tilpasset mulighederne i deres konkrete studie.

Flere relevante materialer

Andre undervisningsmaterialer til at gå mere i dybden med verdensmålene og ulighedsdiskussionen:

 • Undervisningsmaterialet fra Lommefilm.dk, der behandler FN’s Verdensmål, her under #10 Mindre ulighed, #4 Kvalitetsuddannelse og #5 Ligestilling mellem kønnene.
  Se film og undervisningsmateriale
 • Besøg portalen verdensmaalene.dk og find inspiration til undervisningen i øvrigt – eller til hvordan man kan handle for at være med til at opfylde målene

FASE 3: Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

 • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
 • Laver aftaler med elever, der evt. har brug for en pause undervejs i forløbet
 • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser
 • Hjælper med at guide elever, der optager i lydstudiet og nærbilledestudiet under klipningen – med støtte fra underviserne i FILM-X

Derudover kan du dokumentere elevernes arbejdsproces, hvilket vil være en super indgang til evalueringen hjemme på skolen.

Oplæg i biografen

I biografen bydes klassen velkommen af de to FILM-X undervisere. De taler med eleverne om, hvad I har forberedt hjemme. Herefter viser vi en kortfilm, der behandler temaet ”Ulighed”. Underviserne taler med eleverne om hvordan dilemmaet i filmen understøttes af dramaturgi, skuespil og virkemidler som klipning, lyd og scenografi.

Optagelse af billede og lyd i FILM-X

Efter oplægget får klassen en rundvisning og introduceres for mulighederne i studierne. Herefter samarbejder eleverne i deres filmhold om at indspille og videreudvikle deres filmfortællinger. Underviserne er i dialog med filmholdene undervejs og kommer med indspark til handling og virkemidler.

Klipning i FILM-X

Under klipningen er det fotografen/klipperen, der sidder ved tasterne. Resten af holdet deltager med idéer og refleksioner ift. indklip, effektlyde og musik, de vil have med i filmen.

Holdene fra studie 1 og 2 starter klippeprocessen med at indspille deres dialog med mikrofon ved klippecomputeren.

Evt. går 2-3 elever ind i lydstudiet og producerer egne effektlyde, og 2-3 elever optager reaktions- og detaljeskud i Nærbilledestudiet.

Alle filmhold klipper ekstra billedklip, lyde og musik ind i deres film, og der kan desuden lægges tekster ind.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med, at holdene præsenterer deres proces og færdige film for klassen i vores biograf. Underviserne samler op på, hvordan temaet er behandlet og hvilke virkemidler, der er brugt.

FASE 4: Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring.

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer.

For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne inden I tager til FILM-X udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold.

Se mere om PMM på skoletjenesten.dk.

Kontakt

Har du brug for hjælp eller inspiration til forberedelsen, kan du kontakte Skoletjenesten på tlf. 3374 3669 eller sende en mail til film-x@dfi.dk.