• Om undervisningsmaterialet
 • Før I ser filmen
 • Historieforløb – Lærervejledning
  • 1) Fokus på filmen
  • 2) Historiebrug – hovedtema
  • 3) Sex i 1700-tallet – deltema 1
  • 4) Helten i 1700-tallet – deltema 2
 • Forslag til AT-forløb
 • Alle klip fra filmen
 • Links og litteratur

Ekstra materiale

Om undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet henvender sig til gymnasieskolen, men primært elever i 2. eller 3.g. Emnet er relativt komplekst/abstrakt, og filmen indeholder flere lag, som kan være svære at gennemskue.

Materialet indeholder en rækker indledende kapitler, der handler om filmen og de faglige mål. Der ligger også forslag til, hvordan eleverne forbereder sig på at se filmen ved først at arbejde med filmens hjemmeside. Dernæst følger kapitler om historieforløbet med vejledninger til læreren og elevopgaver. Til sidst ligger der forslag til et AT-forløb samt links og litteratur. Se materialets struktur nedenfor.

Man kan gennemføre historieforløbet alene på baggrund af filmen, samt filmens hjemmeside og danmarkshistorien.dk, som begge er frit tilgængelige. Forløbet og dets temaer – ”Historiebrug”, ”Sex i 1700-tallet” og ”Helten i 1700-tallet” - er derfor bygget op på en sådan måde, at eleverne selv kan arbejde med det i grupper, som er den primære arbejdsform. Lav løbende opsamlinger på klassen.

Fra historieforløbet kan man også trække tråde ud til andre forløb. Fx til et tema om familie og/eller kvinder. Se Links og litteratur for forslag til litteratur.

Det dansk-historiske AT-forløb er materialemæssigt mere krævende, med et fokus på udvalgte litterære tekster. Men langt hen ad vejen vil historiedelen fortsat kunne dækkes af de føromtalte temaer. Se under Forslag til AT-forløb.

Materialets struktur

 • Om undervisningsmaterialet
 • Om filmen
 • Før I ser filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Historieforløb - lærervejledning
  1) Fokus på filmen
  2) Historiebrug - hovedtema
  3) Sex i 1700-tallet - deltema 1
  4) Helten i 1700-tallet - deltema 2
 • Historieforløb - elevopgaver
  1) Fokus på filmen
  2) Historiebrug - hovedtema
  3) Sex i 1700-tallet - deltema 1
  4) Helten i 1700-tallet - deltema 2
 • Forslag til AT-forløb
 • Links og litteratur
Foto: Nimbus Film

Før I ser filmen

Før I ser filmen

Tidsforbrug: 2 x 45 min.

Nimbus Film har lavet en hjemmeside til filmen "Tordenskjold & Kold" med video, billeder, tekst og sjove test-din-viden-værktøjer (fx Kahoot). Filmens fremstilling af Tordenskjold bliver suppeleret med en tidslinje over hele Tordenskjolds liv og bedrifter, samt hans betydning i Den Store Nordiske Krig. På hjemmesiden kan man også finde svar på spørgsmål om persongalleriet, hvad der eri filmen kunstnerisk frihed, og hvad der er baseret på faktisk viden.

Inden I ser filmen, så lad eleverne bruge noget tid på denne hjemmeside. De skal i grupper finde ud af, hvem Tordenskjold var, og hvad hans rolle var i Den Store Nordiske Krig.

Derefter diskuterer eleverne på klassen om Tordenskjold og Den Store Nordiske Krig. Alt efter hvor meget tid man har, kan man gøre mere eller mindre ud af Svenskekrigene generelt. Hvad angår forholdet mellem historie og fiktion, kan det være relevant at nævne Gøngehøvdingen. Mange af eleverne har uden tvivl hørt om ham, men kender nok ikke hele historien om den danske friskyttekaptajn, der blev leder af snaphanerne i de dansk-svenske krige i 1600-tallet.

Foto: Nimbus Film

Historieforløb – Lærervejledning

Man kan gennemføre historieforløbet alene på baggrund af filmen, samt filmens hjemmeside og danmarkshistorien.dk, som begge er frit tilgængelige. Forløbet og dets temaer – ”Historiebrug”, ”Sex i 1700-tallet” og ”Helten i 1700-tallet” - er derfor bygget op på en sådan måde, at eleverne selv kan arbejde med det i grupper, som er den primære arbejdsform. Lav løbende opsamlinger på klassen.

Vi anbefaler, at man venter til 2. eller 3. g med at gennemføre forløbet. Emnet er relativt komplekst/abstrakt, og filmen indeholder flere lag, som kan være svære at gennemskue.

Foto: Nimbus Film

1) Fokus på filmen

Eleverne skal se filmen ”Tordenskjold & Kold” med et fagligt fokus, som er historisk metode, historiebrug og fiktion.

For at gøre eleverne opmærksomme på, at en fiktionsfilm netop er fiktion, men at den samtidig også kan fortælle noget, som er historisk korrekt, skal de prøve at finde eksempler på det i filmen.

For at fastholde deres observationer, skal eleverne udfylde et skema om de handlinger/begivenheder, som er ’historiske’ og dem, som er 'kunstneriske fortolkninger’. Se Fokusskema, som ligger til udprint til venstre under menuen.

Eleverne skal bruges deres skemaer med observationer til de følgende øvelser.

Foto: Nimbus Film

2) Historiebrug – hovedtema

Tidsforbrug: 4 – 6 x 45 min.

Inddel eleverne i grupper, som alle laver denne del.

Udgangspunkt er artiklen om "Historiebrug" fra danmarkshistorien.dk

Artiklen er forholdsvis kompliceret, og læsningen er derfor delt op i to dele.

1. del

Eleverne skal læse de to første afsnit om ”Centrale historiebrugsbegreber” og ”Ældre tiders historiebrug”.

Målet er, at eleverne skal arbejde med begrebet historiebrug og dets betydning.

De skal forstå:

 • At det ikke er ligegyldigt, hvordan man fortolker en historisk begivenhed.
 • At det ikke er ligegyldigt, hvordan man formidler en historisk begivenhed.
 • At man kan have aktuelle politiske motiver eller andre motiver for den valgte fortolkning og formidling.

Eleverne skal også diskutere, hvad St. St. Blicher ville sige med dette digt fra 1839 om "Christian den Fjerde i Søslaget ved Femern" fra danmarkshistorien.dk.

2. del

Eleverne skal læse de sidste otte afsnit i "Historiebrug" fra afsnittet om "Ældre tiders historiebrug" til og med afsnittet om "Historiebrug – berøringsflader med andre discipliner".

Målet er her, at eleverne får inddraget deres observationer fra ”Tordenskjold & Kold”. De skal bl.a. overveje og diskutere om filmen bruger historien til at få fortalt en aktuel historie – dvs. om der er et aktuelt budskab i filmen. I den forbindelse skal de inddrage "Anders Fogh Rasmussen (V) om samarbejdspolitikken 29. august 2003" fra danmarkshistorien.dk.

Eleverne skal forstå, at også aktuelle fiktive og faktuelle fortællinger kan have som mål at fortolke historien i bestemte retninger. Dette sker af forskellige grunde, som bl.a. kan være politiske.

Kong Frederik d. 4. (Foto: Nimbus Film)

3) Sex i 1700-tallet – deltema 1

Tidsforbrug: 4 x 45 min (inklusiv gruppefremlæggelser)

Halvdelen af grupperne får den ene deløvelse ”Sex i 1700-tallet” og den anden halvdel får den anden deløvelse ”Helten i 1700-tallet”.

Når grupperne er færdige med opgaverne, skal de fremlægge deres resultater for en af de grupper, som har arbejdet med det andet deltema.

I filmen ”Tordenskjold & Kold” har Tordenskjold jo ikke problemer med at finde villige damer. Men hvordan var datidens forståelse af sex og ikke mindst sex udenfor ægteskabet?

Elevopgaven er bygget op omkring to klip fra filmen, der begge ligger i elevopgaven. Det ene klip, hvor en ung pige 'besover' Tordenskjold, stammer fra filmen. Det andet klip, hvor Tordenskjold har haft sex med Oles kone, er et fraklip.

På baggrund af elevernes arbejde med denne artikel fra danmarkshistorien.dk om ”Seksuallovgivning, moral og uægte børn i 1700-tallet” er det deres opgave at vurdere, om Tordenskjolds og hans damers ageren var realistisk. De skal også vurdere, om det var klassebestemt (og kønsbestemt), hvad man kunne ”tillade sig”.

Foto: Nimbus Film

4) Helten i 1700-tallet – deltema 2

Tidsforbrug: 4 x 45 min (inklusiv gruppefremlæggelser)

Halvdelen af grupperne får den ene deløvelse ”Sex i 1700-tallet” og den anden halvdel får den anden deløvelse ”Helten i 1700-tallet”.

Når grupperne er færdige med opgaverne, skal de fremlægge deres resultater for en af de grupper, som har arbejdet med det andet deltema.

I filmen optræder Tordenskjold som helt ved forskellige selskaber, hvor han tryllebinder publikum med sine dramatiske fortællinger. Spørgsmålet er, hvor meget bund det havde i datidens virkelighed? Men sikkert er det, at Tordenskjold efterfølgende blev et nærmest mytisk, nationalt ikon.

Elevøvelsen er igen bygget op omkring to klip fra filmen, som ligger i elevopgaverne. I det ene klip taler Tordenskjold til søkadetterne om sine bedrifter ved Dynekilen. I det andet klip lader kong Frederik d. 4. Tordenskjold få rejsepas.

På baggrund af elevernes arbejde med to artikler fra danmarkshistorien.dk:  "Portrætter af adelsslægten Scheel fra Gammel Estrup, ca. 1700-1850" og "Forordning om indfødsret for embedsmænd 15. januar 1776" er det deres opgave at vurdere, om man kan relatere Tordenskjolds betydning til filmens beskrivelser.

De skal også vurdere, hvordan eftertiden har ”brugt” ham, bl.a. i kilden ”Kong Christian stod ved højen Mast” af Johannes Ewald 1779.

Foto: Nimbus Film

Forslag til AT-forløb

”Tordenskjold & Kold” kan indgå i et AT-forløb, som er bygget op omkring historieforløbet og har fokus på deltemaet ”Helten i 1700-tallet”.

I dansk fokuserer læreren på udvalgte litterære eksempler på heltebeskrivelser fra forskellige tidsperioder.

I historie fokuserer læreren på de samme tidsperioder og præsenterer, hvilke typer helte, som var centrale for disse perioder. På hvilken måde var de helte? Hvilke forhold i det givne samfund understøttede disse tendenser?

Forslag til tidsperioder

 • Sidste del af 1700-tallet
 • Midten af 1800-tallet 
 • Omkring 2. Verdenskrig
 • Efterkrigstiden
 • Nu

Det er væsentligt at være opmærksom på, at en helt kan være helt på mange måder. Der er den klassiske krigshelt, men der er også sportsstjernen, politikeren, skuespilleren, erhvervsmanden, videnskabsmanden osv.

Arbejdsform

Eleverne inddeles i grupper. Hver gruppe vælger en helt fra en bestemt periode.

 • Grupperne præsenterer helten i sin historiske kontekst
 • I dansk finder grupperne et værk/tekst, der afspejler den tid. Meget gerne med et heltetema af en art.

Grupperne fremlægger deres resultater. Fx via Screencast-O-Matic, som er et online program, der optager din stemme, og det som du ser på din skærm. Se link til guide om Screencast-O-Matic under Links og litteratur.

Foto: Nimbus Film

Alle klip fra filmen

Klip 1

Ung pige 'besover' Tordenskjold, fordi han er en helt

Klip 2

Tordenskold fortæller søkadetterne om sine bedrifter ved Dynekilen

Klip 3

Kong Frederiks d. 4. giver Tordenskjold rejsepas

Fraklip

Tordenskjold undskylder, at han har været i seng med Oles kone

Links og litteratur

Fakta om filmen:

Filmens hjemmeside:

Hjemmeside om Danmarks historie udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet: 

Om helten Tordenskjold versus oplysningshelten/-skurken Struensee

 • Johnny Thiedecke: ”For Folket”, Pantheon 2004.
  Fokus er her på oplysningstiden og oplysningstidens betydning for Danmark.

Tema om familie og/eller kvinder

Fra historieforløbet kan man også trækkes tråde ud til andre forløb. Fx til et tema om familie og/eller kvinder.

Forslag til litteratur:

 • Sofie Reimick m.fl.: "Kultur og samfund”, Systime 2011.
  Kapitel om ”Familien” bl.a. er der et kildeuddrag fra Luthers Hustavle samt et uddrag fra Rektor Trauberts erindringer. Her beskriver han sit behov for en hustru og hvorfor - fra slutningen af 1700-tallet.
 • Dorthe Chakravarty og Hanne Mortensen: ”De danske Kvinders Historie”, Systime 2014.
  Særligt afsnittet om den tidlige kvindesag.

Online værktøj

Screencast-O-Matic - et online screencast værktøj, der optager din stemme, og det du ser på din skærm:

Guide til Screencast-O-Matic:

Skuespiller Jakob Oftebro (Tordenskjold), instruktør Henrik Ruben Genz og skuespiller Martin Buch (kammertjener Kold), (Foto: Nimbus Film)